PORODIČNE KUĆE

Broj dimnjaka
U individualnoj porodičnoj kući uvek bi trebalo projektovati i ugraditi više dimnjaka kako bi se stanarima omogućilo da pored centralnog grejanja stambenog prostora koriste i pojedinačno zagrevanje, na primer kaljeve peći ili kamin. Time bi se omogućilo zagrevanje pomoću dodatnog ložišta (u slučaju kvara centralnog grejanja). Zatim, u fazi projektovanja stambenih kuća, trebalo bi predvideti mogućnost korišćenja čvrstih goriva kod centralnog grejanja, u kom slučaju bi trebalo u projektu predvideti i vlastiti dimnjak.

Dimenzionisanje
Važan faktor kod projektovanja su odgovarajuće dimenzije dimnjaka. Pri tom treba paziti da svako postrojenje za grejanje optimalno funkcioniše samo kada dimnjaci imaju usklađen presek sa uređajima. Ložište, vezni elementi i dimnjak moraju takođe međusobno biti usklađeni. Za grejanje na čvrsta goriva potrebni su veći preseci dimnjaka nego za grejanje gde se koriste lož ulje ili gas. U ovom priručniku, u poglavlju o vrstama goriva, nalaze se tačni dijagrami sa presecima.

Pravilan položaj dimnjaka
Položaj ložišta određuje smeštaj dimnjaka u objektu. Položaj dimnjaka bi, po pravilu, trebalo odrediti tako da završetak dimnjaka bude blizu slemena krova. To ima građevinsko-tehničke i funkcionalno-tehničke prednosti. Deo dimnjaka koji se nalazi iznad krova i koji je izložen vetru, relativno je kratak. Stoga su troškovi za zaštitu završetka dimnjaka od vremenskih uticaja i za obezbeđivanje stabilnosti niski. Takođe, promaja dimnjaka je ravnomernija, a pravac vetra najmanje može da utiče na odvod gasova sagorevanja.

S obzirom na različite nagibe krovova, danas se koriste dva načina određivanja visine dimnjaka iznad krova. 
Prvi je namenjen za krovove sa uglom nagiba manjim od 20°. Visina dimnjaka iznad krova u takvim slučajevima je jedan metar iznad krovne ravni. U tu grupu spadaju i ravni krovovi. 
Kod krova sa nagibom većim od 20° visina dimnjaka iznad krova određuje se u zavisnosti od udaljenosti dimnjaka od slemena.

 

Ako je dimnjak udaljen od slemena manje od 1,5 m, zida se 0,5 m iznad visine slemena. 
Ako je dimnjak udaljen od slemena 1,5 do 3 m on mora da se zida do visine slemena. 
Ako je dimnjak udaljen od slemena više od 3 m visinu treba odrediti pomoću zamišljene prave koja ide od slemena prema dimnjaku pod uglom -10°. Visina dimnjaka nalazi se u tački gde prava seče vertikalu dimnjaka.

VISINA DIMNJAKA IZNAD KROVA

Visine dimnjaka iznad krova su iz bezbednosnih, arhitektonskih, a pre svega, iz funkcionalnih razloga, propisane standardima EN 13216-1 i EN 1443. Na objektu najvažniji je položaj dimnjaka u odnosu na sleme. Takođe treba uzeti u obzir uticaje susednih objekata (što je naročito značajno kod sabijenih naselja) i konfiguraciju terena (strmine, vetrovita područja, istaknuti položaji itd.)..

 

Dimnjaci