TONDACH® krovne folije odgovaraju najnovijim zahtevima po standardima. U zavisnosti od nagiba krova postavlja se odgovarajuća folija K, folija S, folija N ili Twin Power.Najvažniji zadatak krovne folije je da kao drugi zaštitni sloj štiti konstrukciju i unutrašnji prostor odvodeći vlagu koju eventualno propusti krovni pokrivač. Većina materijala koja se koristi za pokrivanje krova ne daje potpunu vodonepropustljivost kod većih kiša i oluja, prašinastog snega, itd. Kod pojedinih krovnih pokrivača krovna folija pruža zaštitu i od kondenzovane vlage. Veličina rizika prokišnjavanja krova zavisi od nagiba krovne ravni, od dužine puta vode i od složenosti oblika krova. Veličina štete od prokišnjavanja je utoliko veća ako je podkrovni prostor ugrađen ili ako su podkrovne konstrukcije osetljivije na vlagu. Upotreba i odabir zaštitnog sloja se radi sagledavanjem prethodno navedenih faktora. Najjednostavniji i najjeftiniji zaštitni sloj je krovna folija koja se može postaviti kao slobodno viseća ili položena na daščanu podlogu.

Folije